Saumya: I refused 'Bhabhiji Ghar Par Hain' for 7-8 months |At Home With Saumya Tandon

Bhabhiji Ghar Par Hain Saumya Tandon talks about her Lockdown schedule, missing Pilates.

Saumya: I refused 'Bhabhiji Ghar Par Hain' for 7-8 months |At Home With Saumya Tandon
Bhabhiji Ghar Par Hain Saumya Tandon talks about her Lockdown schedule, missing Pilates.